KAZLŲ RŪDOS SAV. JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TVARKA

KAZLŲ RŪDOS SAV. JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TVARKA

Jankų nuotolino mokymo tvarka (2)

PATVIRTINTA

Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2020 m. kovo     d. įsakymu Nr.

 

KAZLŲ RŪDOS SAV. JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TVARKA

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja nuotolinio mokymosi organizavimo pagal pradinio, pagrindinio programas viruso COVID-19 paplitimo Lietuvos Respublikoje tvarką.
 2. Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. Kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, nustatė, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. mokyklų vadovai privalo užtikrinti, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. būtų pasiruošta ugdymą vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymas).
 3. Tvarkoje vartojamos sąvokos:

Nuotolinis mokymasis – tai mokymosi forma, kai mokinys nepalaiko betarpiško kontakto su mokytoju. Bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta informacinių komunikacinių technologijų (IKT) priemonėmis virtualioje mokymosi aplinkoje.

Virtuali mokymosi aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT pagrįsta informacinė ugdymo sistema, kurioje vyksta mokymosi procesas ir mokinių bei mokytojų sąveika, yra galimybė kurti ir naudoti įvairius mokymosi scenarijus ir metodus.

Nuotolinė konsultacija – tai virtualioje mokymo(si) aplinkoje mokytojo teikiamos konsultacijos mokiniams pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį ar susitarus individualiai.

Atsiskaitomasis darbas – tai individualiai ir savarankiškai atliekamas rašto darbas, skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių pažangai ir pasiekimams patikrinti, baigus temą, skyrių, dalyko programos dalį.

Žinių lygio nustatymo užduotys – tai individualiai ir savarankiškai atliekamas rašto darbas, skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių lygio nustatymui.

 

 1. NUOTOLINIO MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS

 

 1. Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis bendrojo ugdymo programų aprašais, bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais.
 2. Nuotolinio mokymosi forma organizuojamas visų dalykų mokymas.
 3. Mokymo proceso organizavimo būdas pasirenkamas bendru mokytojų ir mokyklos vadovo susitarimu, atsižvelgus į mokinio mokymosi poreikius ir mokyklos galimybes organizuoti mokymo procesą atitinkamu būdu.
 4. Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasitarimai vykdomi naudojant socialinius tinklus.
 5. Sklandžiam nuotolinių mokymosi proceso organizavimui bendravimas su mokiniais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais), jų informavimas organizuojamas panaudojant elektroninį dienyną, mokyklos internetinę svetainę, mobiliuosius telefonus, elektroninius paštus.
 6. Nuotolinis mokymasis organizuojamas pasitelkus įvairias IK technologijas: elektroninį paštą, SKYPE ryšio tinklą, pasirinktą nuotolinio mokymo platformą, ir kt. (žr. priedą Nr. 1)
 7. Mokykla, organizuojanti mokymą nuotoliniu būdu, užtikrina nuotolinio mokymo aplinkos saugumą, prieigą prie nuotolinio mokymo aplinkos, apskaito mokymosi laiką nuotolinio mokymo aplinkoje, užtikrina vertinimo procedūrų laikymąsi ir informacijos apsaugą.
 8. Mokymo(si) nuotoliniu būdu sąveikai tarp mokytojų ir mokinių užtikrinti pasirenkama:

11.1. sinchroninis ryšys – mokytojai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme bendradarbiaudami, bet būtinai tuo pačiu laiku (telefonija, vaizdo pokalbiai, konferencijos ir pan.);

11.2. asinchroninis ryšys – mokytojai ir mokiniai gali dalyvauti mokyme aktyviai išsitraukdami ir skirtingu laiku (SMS, elektroninis paštas, elektroninis dienynas ir pan.

 1. Nuotolinį mokymąsi koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 2. Ugdyme dalyvaujančių asmenų funkcijos:

13.1. Nuotolinio mokymo(si) mokytojas:

13.1.1. iki 2020 m. kovo 27 d. pasiruošia nuotoliniam darbui dalyvaudami virtualiuose seminaruose arba savarankiškai nagrinėdami nuotolinio mokymo priemones;

13.1.2. pasirengia nuotolinio darbo priemones (susikuria vartotojų aplinkas, užregistruoja mokinius, pasiruošia skaitmeninius mokymo išteklius);

13.1.3. numato kiekvienos pamokos veiklas pagal savo tvarkaraščius;

13.1.4. koreguoja ilgalaikius planus perkeldami mokymo turinį, kuriam įsisavinti gali skirti kūrybines, tiriamąsias, praktines užduotis, ilgalaikius darbus, užtikrina, kad numatytos užduotys būtų prasmingos;

13.1.5. pagal nuotolinio mokymo tvarkaraštį (nurodytu laiku) jungiasi prie įvairių virtualių mokymosi aplinkų;

13.1.6. nuotolines pamokas mokytojas organizuoja dirbdamas namuose (rami, netriukšminga aplinka, yra galimybė naudotis kompiuteriu, geros kokybės interneto ryšiu), esant poreikiui nuotolines pamokas gali organizuoti ir mokykloje. Rekomenduojama, visų pirma, naudotis mokytojams ir mokiniams jau pažįstamais instrumentais: elektroniniu dienynu, el. paštu, susibūrus su moksleiviais į socialinių tinklų (pvz. Facebook) grupes ar kitais naudotinais kanalais;

13.1.7. rengia, atnaujina, papildo nuotolinio mokymo(si) medžiagos rinkinius, vadovaujantis atnaujintomis Bendrosiomis programomis bei metodinėmis rekomendacijomis, patalpina medžiagą virtualioje mokymosi aplinkoje;

13.1.8. tvarko mokinių ugdymo dokumentus: elektroninį dienyną ir naudojamą virtualią mokymosi aplinką;

13.1.9. tikrina, vertina, analizuoja, komentuoja mokinių darbus, gautus elektroninėje aplinkoje. Vertinimus už darbus, pateiktus įvairiose virtualiose aplinkose, surašo elektroniniame dienyne. Dienynas pildomas vadovaujantis bendra elektroninio dienyno pildymo tvarka;

13.1.10. stebi mokinių pasiekimus, lankomumą ir prisijungimo duomenis bei teikia pagal pareikalavimą ataskaitas mokyklos administracijai.

13.2. Nuotoliniu būdu besimokantis mokinys:

13.2.1. naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, nustatytu laiku jungiasi prie virtualios sistemos, susisiekia su mokytojais ir dalyvauja grupinėse ar individualiose konsultacijose;

13.2.2. laiku atlieka ir atsiskaito virtualioje aplinkoje. Mokinys privalo atsiųsti visų mokomųjų dalykų paskirtus atsiskaitomuosius darbus;

13.2.3. konsultuojasi su mokytoju, stebi pažangumą, dalyvauja refleksijose;

13.2.4. mokinys internete laikosi saugaus ir tinkamo bendravimo taisyklių. Žiūrėkite

https://draugiskasinternetas.lt

13.3. Klasių vadovai:

13.3.1. pastoviai palaiko ryšius su dalykų mokytojais, ugdytiniais, jų tėvais;

13.3.2. aiškinasi, ar visi ugdytiniai dalyvauja mokymuose, ar nėra sergančių mokinių.

13.4. Mokyklos vadovai:

13.4.1. nuolat dalinasi aktualia informacija, gauta iš steigėjo, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ar kitų institucijų;

13.4.2. informuoja mokyklos bendruomenę apie mokymo(si) nuotoliniu būdu įgyvendinimą;

13.4.3. kontroliuoja ir tikrina elektroniniame dienyne įrašus apie pravestas pamokas;

13.4.4. organizuoja mokymo(si) nuotoliniu būdu kokybės stebėseną ir aptarimus;

13.4.5. atlieka mokinių, jų tėvų apklausas nuotolinio mokymo(si) eigai koreguoti ir tobulinti.

13.5. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių tėvai:

13.5.1. užtikrina mokinių dalyvavimą nuotoliniame ugdyme ir kontroliuoja nurodytų užduočių savalaikį atlikimą. Jei vaikas negali tą dieną dalyvauti ugdyme, turi informuoti klasės auklėtoją;

13.5.2. rūpinasi savo vaikų IT priemonių sklandžiu veikimu ir palaiko grįžtamąjį ryšį su klasės vadovais ir mokytojais;

13.5.3. pradinių klasių mokiniams padeda prisijungti prie socialinių tinklų ir virtualių mokymosi aplinkų, atlikti mokytojų pateiktas užduotis ir laiku išsiųsti jas nurodytu adresu;

13.5.4.  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų tėvai prisijungia prie socialinių tinklų ir virtualių mokymosi aplinkų, padeda atlikti mokytojų pateiktas užduotis ir, jei reikia, laiku išsiunčia jas nurodytu adresu.

 1. Paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius konsultuoja mokytojus ir mokinius visą karantino laikotarpį.
 2. Mokinių mokymosi apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne.
 3. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita tvarkoma pagal prisijungimo prie virtualios mokymo aplinkos, el. pašto duomenis, informaciją, kurią pateikia mokantys mokytojai, klasių vadovai.
 4. Nuotoliniu būdu konsultacijas teikia socialinė pedagogė, pagal būtinybę ir galimybes Kazlų Rūdos PPT švietimo pagalbos specialistai.
 5. Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose aprašytus pasiekimus. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, taikomas formuojamasis, diagnostinis, kaupiamasis ir apibendrinamasis vertinimas.

 

III. NUOTOLINIO MOKYMOSI VYKDYMAS

 

 1. Mokytojai ir mokiniai prisijungia prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų.
 2. Nuotolinis mokymas vykdomas pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą Nuotolinio mokymosi tvarkaraštį.

21.1. Mokytojai kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 ar 9.00 val. pagal savo tvarkaraštį kiekvienai klasei ar/ir kiekvienam mokiniui individualiai (ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės bei pradinių klasių mokinių tėvams) pateikia pamokos medžiagą ir diferencijuotas užduotis elektroniniam dienyne (nesant galimybės – socialiniuose tinkluose). Esant būtinybei, nurodo kokioje virtualioje mokymosi aplinkoje tądien dirbama. Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės bei pradinių klasių mokinių tėvams mokyklos elektroniniu būdu pateikiamos užduotys, atitinkančios vaikų amžių, (t. y. piešimas, karpymas, raidelių apvedimai, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.), žaidimų aprašymai, patarimai kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose;

21.2. Nuo 9.00 iki 13.00 val. vyksta mokinių ir mokytojų individualus įsitraukimas į mokymosi procesą (užduočių atlikimas, konsultacijos, video skambučiai, darbas nurodytoje virtualioje aplinkoje ir pan.);

21.3. Nė vėliau kaip 16.00 val. mokiniai pateikia mokytojams atliktus darbus. Atliktas užduotis mokiniai arba ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikų tėvai įkelia į nurodytą el. paštą ar kitą programą, kad mokytojas matytų rezultatus. Esant rimtam pagrindimui, mokytojas gali atidėti užduočių atlikimo terminą ilgesniam laikui.

21.4. mokytojai kasdien fiksuoja mokinių dalyvavimą mokymosi procese ir informuoja klasių vadovus apie neprisijungusius mokinius. Klasės vadovas informuoja tėvus, kurie privalo užtikrinti mokinių dalyvavimą ugdymo procese sekančią darbo dieną.

21.5. Klasės vadovas kasdien, išsiaiškinęs mokinių neprisijungimo priežastis, pateikia informaciją socialiniam pedagogui.

21.6. Dalykų mokytojai pagal pareikalavimą atsiskaito kuruojančiam pavaduotojui ugdymui apie nuotolinio mokymo eigą.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Aprašas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 30 d. iki karantino pabaigos.

 

 

Pasidalink įrašu socialiniuose tinklapiuose :
Komentarai išjungti.