Nuostatai

Nuostatai

                                                   

SPRENDIMAS

DĖL  KAZLŲ RŪDOS SAV. JANKŲ  PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. rugpjūčio 27 d. Nr. TS IV(39)-2174

Kazlų Rūda

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalis 1 punktu, 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-06-29 įsakymu Nr.V-1164  patvirtintais Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-12 įsakymu Nr. V-1240 patvirtintomis Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklėmis Kazlų Rūdos savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.Pakeisti nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Kazlų Rūdos savivaldybės Jankų pagrindinės mokyklos pavadinimą ir vadinti ją Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindine mokykla.

2.Patvirtinti  Kazlų Rūdos sav. Jankų  pagrindinės mokyklos nuostatus (pridedama).

3.Įgalioti  Kazlų Rūdos savivaldybės Jankų  pagrindinės mokyklos direktorę Ireną Ozerenskienę  pasirašyti Kazlų Rūdos sav. Jankų  pagrindinės mokyklos nuostatus, pateikti juos valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialui ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su nuostatų registravimu.

4.Pripažinti netekusiais galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2012 rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS IV(19)-1584 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės Jankų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 1 ir 2 punktus.

5.Nustatyti šio sprendimo įsigaliojimo datą – 2014 m. rugpjūčio 31 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Vytautas Kanevičius

PATVIRTINTA

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos

2014 m. rugpjūčio 27 d.

sprendimu Nr. TS IV(39)-2174

 

KAZLŲ RŪDOS SAV.  JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

NUOSTATAI

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau tekste – Nuostatai) reglamentuoja Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinės mokyklos (toliau tekste – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, Mokyklos buveinę, Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Mokyklos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2.Mokyklos oficialusis pavadinimas – Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinė mokykla, trumpasis pavadinimas – Jankų pagrindinė mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190822427.

3.Mokykla įsteigta ir savo veiklą pradėjo  1917 m. kaip Jankų pradžios mokykla. 1949 m. reorganizuota į septynmetę, 1962 m. – į aštuonmetę mokyklą. 1986–1998 m. mokykla gyvavo kaip devynmetė, o nuo 1999 m. tampa dešimtmete.

4.Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.

5.Savininkas – Kazlų Rūdos savivaldybė, kodas 111105893, adresas: Atgimimo g. 12,   LT-69443 Kazlų Rūda. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kazlų Rūdos savivaldybės taryba. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos kompetencija:

5.1.tvirtina Mokyklos nuostatus;

5.2.priima į pareigas ir iš jų atleidžia Mokyklos vadovą;

5.3.priima sprendimą dėl Mokyklos buveinės pakeitimo;

5.4.priima sprendimą dėl Mokyklos reorganizavimo ar likvidavimo;

5.5.priima sprendimą dėl Mokyklos skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

5.6.skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

5.7.sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Mokyklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6.Mokyklos buveinė – Mokyklos  g. 3, LT-71253 Jankų k., Jankų sen., Kazlų Rūdos sav.

7.Grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

8.Pagrindinis tipas – pagrindinė mokykla.

9.Pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, kitos paskirtys: ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis.

10.Mokymo kalba – lietuvių.

11.Mokymosi formos – grupinio mokymosi forma, pavienio mokymosi forma. Mokymo organizavimo būdai – kasdienis, savarankiškas.

12.Mokykloje vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pradinio ugdymo individualizuota programa, pagrindinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo individualizuota programa, neformaliojo švietimo programa.

13.Mokykla mokiniams išduoda  pagal pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programą mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus.

14.Mokykla yra paramos gavėja.

15.Mokyklos veiklos laikotarpis neribotas.

16.Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir užrašu „Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinė mokykla“, blanką su Kazlų Rūdos savivaldybės  herbu ir Mokyklos pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

17.Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais Nuostatais.

 

  1. MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

18.Veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

19.Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

20.Kitos veiklos rūšys:

20.1.ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

20.2.priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

20.3.pradinis ugdymas, kodas 85.20;

20.4.švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

20.5.kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

20.6.sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

20.7.kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59.

21.Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

21.1.bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

21.2.nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas,       kodas 68.20;

21.3.vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.

22.Mokyklos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

23.Mokyklos veiklos uždaviniai:

23.1.teikti ugdytiniams ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, mokiniams kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą;

23.2.tenkinti ugdytinių, mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

23.3.teikti ugdytiniams ir mokiniams reikiamą pagalbą;

23.4.užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką.

24.Vykdydama jai pavestus uždavinius Mokykla atlieka šias funkcijas:

24.1.formuoja, konkretina, individualizuoja ir įgyvendina ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir bendrąsias programas, atsižvelgdama į mokinių poreikius ir interesus, siūlydama ir taikydama skirtingus mokymo(-si) būdus ir tempą;

24.2.vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pradinio ugdymo,  pagrindinio ugdymo  ir neformaliojo vaikų švietimo programas;

24.3.kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

24.4.vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.5.teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą,  profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones;

24.6.vertina ugdytinių ir mokinių specialiuosius ugdymo poreikius, nukreipia į pedagoginę psichologinę tarnybą arba skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.7.vykdo alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto ir patyčių prevenciją, projektinę veiklą;

24.8.sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją;

24.9.dalyvauja švietimo ir mokslo ministerijos ar jai pavaldžių institucijų vykdomuose ugdymo pasiekimų tyrimuose ir tikrinimuose;

24.10.organizuoja mokinių tėvų švietimą;

24.11.viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta  tvarka;

24.12.atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

25.Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai išduodami švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

26.Mokykla, įgyvendindama jai pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

26.1.parinkti ugdymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

26.2.kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius;

26.3.rengti neformaliojo švietimo programas;

26.4.rengti ugdymo programas papildančius ir mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius;

26.5.stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

26.6.gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

26.7.bendradarbiauti su   savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei organizacijomis;

26.8.verstis Mokyklos nuostatuose leista ūkine veikla, jeigu tai neprieštarauja įstatymams;

26.9.naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis;

26.10.švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus.

27.Mokykla privalo užtikrinti:

27.1.sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

27.2.ugdymo, mokymo, švietimo programų vykdymą;

27.3.atvirumą vietos bendruomenei;

27.4.mokymo sutarčių sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

27.5.geros kokybės švietimą.

28.Mokykla gali turėti ir kitų pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymam ir kitiems teisės aktams.

 

  1. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

29.Mokyklos veikla organizuojama pagal:

29.1.direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, suderintą teisės aktų nustatyta tvarka;

29.2.direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, suderintą teisės aktų nustatyta tvarka ;

29.3.direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą. suderintą teisės aktų nustatyta tvarka.

30.Mokyklai vadovauja direktorius, konkurso būdu į pareigas skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Už konkurso paskelbimą ir organizavimą atsakingas  Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius. Mokyklos direktorius tiesiogiai pavaldus Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai.

31.Mokyklos direktorius:

31.1.vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

31.2.tvirtina mokyklos struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

31.3.nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus, vadovaujantis Lietuvos respublikos darbo kodeksu ir teisės aktais;

31.4.atsako už informacijos apie Mokykloje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius  Mokyklos išorinio vertinimo rezultatus, Mokyklos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus paskelbimą, demokratinį mokyklos valdymą;

31.5.užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

31.6.analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už mokyklos veiklos rezultatus;

31.7. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

31.8.užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Mokyklos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

31.9.kartu su mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant mokyklos pastatų ar mokyklos teritorijoje statyti judriojo(mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;

31.10.už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

31.11.Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių mokiniui skyrimo;

31.12.atlieka kitas funkcijas, nustatytas Mokyklos direktoriaus pareigybės aprašyme bei kituose teisės aktuose.

32.Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos  direktorius gali organizuoti  mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

`33.Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos  tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

 

  1.                         MOKYKLOS SAVIVALDA

 

34.Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba ir Klasės mokinių (globėjų, rūpintojų).

35.Mokyklos taryba (toliau tekste – Taryba) yra aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.

36.Taryba sudaroma lygiomis dalimis iš Mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių atstovų. Tarybos narių skaičius – 9 (3 mokytojai, 3 mokiniai, 3 tėvai (globėjai, rūpintojai)). Tėvų atstovai renkami atviru balsavimu visų klasių tėvų atstovų susirinkime, mokytojų atstovai renkami atviru balsavimu Mokytojų tarybos posėdyje, mokinių atstovai renkami atviru balsavimu 5–10 klasių mokinių susirinkime.

37.Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei  jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos narių. Nutarimai  priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

38.Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

39.Mokyklos Taryba:

39.1.teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

39.2.pritaria Mokyklos strateginiam ir Mokyklos veiklos planui;

39.3.teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

39.4.svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

39.5.išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus  Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

39.6.svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į Mokyklos sąskaitą galimybes, planuoja ir kontroliuoja jų panaudojimą;

39.7.svarsto mokytojų metodinių grupių, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;

39.8.teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

39.9.svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

40.Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

41.Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei susirinkime.

42.Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

43.Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.

44.Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

45.Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.

46.Mokinių taryba – aukščiausioji mokinių savivaldos institucija.

47.Mokinių tarybą sudaro 13 narių: po du mokinius iš kiekvienos pagrindinio ugdymo koncentrų klasės ir vienas mokinys iš ketvirtos klasės.

48.Mokinių atstovai į Mokinių tarybą renkami kiekvienais mokslo metais visuotiniame 5–10 klasių mokinių susirinkime slaptu balsavimu, o ketvirtos klasės  atstovas renkamas  ketvirtos klasės mokinių susirinkime.

49.Mokinių tarybos pirmininkas renkamas slaptu balsavimu kiekvienais mokslo metais.

50.Mokinių tarybos nuostatus tvirtina Mokyklos direktorius.

51.Mokinių tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus  per metus.

52.Mokinių taryba:

52.1.atstovauja visoms Mokyklos mokinių interesų grupėms, išreiškia ir gina jų interesus, teises;

52.2. inicijuoja mokinių laikraščio leidybą;

52.3.dalyvauja alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, smurto ir patyčių prevencijos veikloje;

52.4.teikia pasiūlymus dėl darbo tvarkos taisyklių tobulinimo ir jų  įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo tobulinimo, neformaliojo švietimo organizavimo klausimais.

53.Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos instituciją sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas atstovas. Klasių  mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo užtikrinimo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį informavimą, teikia siūlymus Mokyklos tarybai ir direktoriui.

54.Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų    atstovų     pasitarimus.

 

  1. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ,

JŲ DARBO APMOKĖJIMO  TVARKA IR ATESTACIJA

 

55.Darbuotojai priimami į darbą Mokykloje ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

56.Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

57.Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų atestacija vykdoma ir jų kvalifikacija tobulinama Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

  1. Mokykla valdo, naudoja ir disponuoja turtu teisės aktų nustatyta tvarka.

59.Mokyklos lėšos:

59.1.valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos;

59.2.Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

59.3.pajamos už teikiamas paslaugas;

59.4.fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

59.5.kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

60.Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

61.Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

62.Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

63.Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, Kazlų Rūdos savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdami išorinius vertintojus.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

64.Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

65.Mokyklos vieši pranešimai skelbiami vietinėje spaudoje, Mokyklos interneto svetainėje.

66.Informacija visuomenei apie Mokyklos veiklą teikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

67.Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Mokyklos direktoriaus, Mokyklos tarybos ar Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos iniciatyva.

68.Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina  Kazlų Rūdos savivaldybės taryba.

69.Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

70.Mokykla registruojama Juridinių asmenų registre civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.

______________________________

 

 

Nuostatai sudaryti ir pasirašyti Kazlų Rūdoje

2014  m.                               d.

_____________________________

Mokyklos direktorė