Strateginis planas

Strateginis planas

                                                                                                        PATVIRTINTA

Kazlų Rūdos savivaldybės

Jankų pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2014 m. gegužės 16 d.

įsakymu Nr. V – 4

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2014–2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Kazlų Rūdos savivaldybės Jankų  pagrindinės mokyklos 2014–2019 metų strateginis planas atspindi pasiektus rezultatus 2009–2013 metais, išorinę bei vidinę mokyklos aplinką, mokyklos filosofiją, viziją, misiją, mokyklos prioritetus, siekiamus tikslus bei uždavinius, numato strategijos realizavimo planą penkeriems metams.

Strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos nuostatomis, Kazlų Rūdos savivaldybės 2013–2020 metų plėtros strateginiu planu, mokyklos nuostatais, mokyklos veiklos kokybės vidaus įsivertinimo ir išorės vertinimo išvadomis bei mokyklos bendruomenės ir mokyklos tarybos siūlymais ir rekomendacijomis.

Rengiant mokyklos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo ir bendradarbiavimo principų.

Mokyklos strateginį planą rengė darbinė grupė, sudaryta mokyklos direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-168. Šio plano projektas svarstytas 2014 m. sausio 21 d. mokyklos tarybos posėdyje ir jam pritarta protokoliniu nutarimu.

Strateginio plano įgyvendinimui bus telkiamos mokyklos bendruomenės pastangos.

2. MOKYKLOS PRISTATYMAS

1917 metais Šakių apskrities Jankų valsčiaus Dambavos kaime buvo įsteigta mokykla, kuri vadinosi Jankų pradžios mokykla. 1925 m. pradžios mokykla perkelta į Jankų kaimą. Iki 1946 metų veikė 4 klasės trijuose komplektuose, o 1951 m. mokyklą baigė pirmoji septintokų laida. Mokiniai buvo mokomi net trijuose pastatuose ir tik 1969 m. duris atvėrė dabartinės mokyklos pastatas. Kaip ir visoje Lietuvoje 1955 m. mokykla buvo reorganizuojama iš pradinės į septynmetę, 1961–1962 mokslo metais iš septynmetės į aštuonmetę, 1986 m. rugsėjo 1 d. iš aštuonmetės į nepilną vidurinę mokyklą su devynių klasių komplektu, 1988 m. ji pavadinta devynmete, nuo 1994 m. – pagrindine mokykla, o 2000 m. baigė pirmoji dešimtokų laida. 2006 m. atidaryta priešmokyklinio ugdymo grupė, o nuo 2012 rugsėjo 1 d. pradėtas teikti ikimokyklinis ugdymas.

Mokykloje mokosi virš 100 mokinių, dirba 21 mokytojas. Mokinių skaičius mokykloje pastaraisiais metais šiek tiek mažėjo, bet daugėjo priešmoklinės ir ikimokyklinės grupės vaikų. Baigę Jankų pagrindinę mokyklą, mokiniai toliau sėkmingai mokosi Kazlų Rūdos Kazio Griniaus ir Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijose, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje, profesinio  rengimo centruose.

Mokykloje vykdomas ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, specialiųjų poreikių mokinių ugdymas ir neformalusis švietimas. Aktyvi prevencinė, pažintinė veikla ir popamokinė veikla: kultūrinė, sportinė, mokinių meninė saviraiška.

Mokinių maitinimą organizuoja viešąjį konkursą laimėjusi UAB „PONTEM“.

Mokykloje yra biblioteka, stadionas, saliukė, skirta kūno kultūros  pamokoms.

Mokykla dalyvauja projektuose ir programose: „Zipio draugai“, „Drąsinkime ateitį“, Vaikų ir jaunimo socializacijos programose ir kt

3. SITUACIJOS ANALIZĖ

3.1.  Mokyklos išorinės aplinkos analizė

Mokyklos išorinė aplinka analizuojama PEST (politiniai, ekonominiai, socialiniai, technologiniai) analizės metodu.

3.1.1. Politiniai veiksnia

Mokykla, kaip biudžetinė švietimo paslaugas teikianti įstaiga, yra priklausoma nuo šalyje ir rajone formuojamos švietimo politikos, t. y. nuo Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo –  Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimų.

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendruoju planu  bei Kazlų Rūdos savivaldybės Jankų pagrindinės mokyklos nuostatais.

 • Ekonominiai veiksniai

Mokyklos veikla yra susijusi su šalies ekonomika, nes dalis išlaidų (Mokinio krepšelį) finansuoja valstybė, o kitą dalį (aplinkos lėšas) – savivaldybė. Dėl mokinių skaičiaus mažėjimo vos pakanka Mokinio krepšelio lėšų ugdymo planui realizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir vadovėliams įsigyti. Aplinkos lėšos panaudojamos personalo darbo užmokesčiui ir materialinei bazei palaikyti, renovuoti ir plėsti lėšų nelieka, todėl ugdymo aplinka tampa vis mažiau patraukli.  Mokykla papildomų lėšų gauna dalyvaudama projektuose bei iš 2% metinių pajamų mokesčio įnašų, pervestų mokyklai.

 • Socialiniai veiksniai

Mokykloje mokosi mokiniai iš Jankų seniūnijos kaimų. Mokiniai į mokyklą atvyksta maršrutiniu autobusu, pavėžėjimo į mokyklą problemos nėra.

Mokinių skaičiaus mažėjimui turi įtakos mažas gimstamumas bei darbo vietų trūkumas Jankų seniūnijoje, tėvų ir vaikų išvykimas gyventi į miestą ar užsienį. Dalis mokinių, baigusių 8 klases, išvyksta mokytis į gimnazijas.

Mokyklos veiklą įtakoja mokinių socialinė aplinka: 37 proc. mokinių lanko mokyklą iš socialiai remtinų šeimų, 24 proc. mokinių auga socialinės rizikos šeimose, 75 proc. mokinių gauna nemokamą maitinimą mokykloje.

 • Technologiniai veiksniai

Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas turi įtakos mokyklos elektroninės erdvės veiksmingam  kūrimui,  informacinės kultūros, ugdymo(si) kokybės gerinimui. Teigiama tai, kad pakeitus interneto paslaugos teikėją, pagerėjo ir pagreitėjo ryšys.

Mokykloje yra 15 vietų kompiuterių klasė, visuose kabinetuose ir bibliotekoje įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos su interneto ryšiu. Be to, yra 6 nešiojami kompiuteriai, 3 multifunkciniai projektoriai, 6 spausdintuvai, 1 kopijavimo aparatas, 6 kompiuteriai administraciniuose kabinetuose. Tačiau mažėjant lėšoms, mažėja galimybė šias priemones atnaujinti.

3.2. Mokyklos vidinės situacijos analiz

3.2.1. Teisinė bazė.

Mokykla dirba vadovaudamasi:

1.Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymu;

2.Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais LR įstatymais ir  Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais mokyklos veiklą, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimais;

3.Mokyklos nuostatais;

4.Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis;

5.Mokyklos direktoriaus įsakymais;

6.Mokyklos darbuotojų pareigybių aprašais.

 

3.2.2. Organizacinė struktūra.

 

Kazlų Rūdos Jankų pagrindinės mokyklos steigėjas – Kazlų Rūdos savivaldybės taryba. Mokyklai vadovauja direktorius ir du pavaduotojai ugdymui. Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių komitetas bei Metodinė grupė. Mokykla organizuoja ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį (dviejų pakopų) ugdymą ir neformaliojo vaikų švietimo programas bei įgyvendina ugdymo procesą pagal Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų Bendruosius ugdymo planus.

 

3.2.3. Žmonių ištekliai.

 

Šiuo metu mokykloje dirba 21 pedagoginis darbuotojas: socialinis pedagogas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, 19 mokytojų. Vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją turi 19 mokytojų, mokytojo metodininko – 2. 19 mokytojų išsilavinimas yra aukštasis, 2 – aukštesnysis. Visi mokytojai turi pedagoginę kvalifikaciją.

Mokyklos vadovai įgiję III vadybinę kategoriją.

Mokyklos personalą sudaro 11 žmonių ( dalis dirba nepilnu etatu): raštinės vedėjas, vyresnysis buhalteris, ūkvedys, 2 valytojai, kiemsargis, darbininkas, 2 kūrikai, auklėtojo padėjėjas, santechnikas.

 

3.2.4. Planavimo sistema.

 

Planavimo sistemą sudaro:

1.Strateginis planas;

2.Ugdymo planas;

3.Metinė veiklos programa;

4.Dalykų ilgalaikiai planai ir programos;

5.Metodinės grupės veiklos programa;

6.Vaiko gerovės komisijos veiklos planas;

7.Savivaldos institucijų veiklos planai;

8.Bibliotekos veiklos planas;

9.Klasių vadovų planai;

10.Neformaliojo švietimo programos.

 

3.2.5. Finansiniai ištekliai.

 

Mokykla finansiškai savarankiška, finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų ir mokinio krepšelio lėšų. Mokykla turi paramos gavėjo statusą, papildomos lėšos pritraukiamos gaunant projektų finansavimą.

 

3.2.6. Ryšių sistema.

 

Visi mokyklos kompiuteriai prijungti prie internetinio LITNET ryšio, yra 1 telefono abonentas, vienas fakso aparatas. Naudojamasi elektroninio pašto paslaugomis, mokinių ir mokytojų duomenų bazėmis, NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo informacine sistema SVIS. Bankų pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankų internetines sistemas. Žinios visuomenei apie mokyklos veiklą skelbiamos internetinėje svetainėje jankai.kaziogriniausgimnazija.lt

 

 1. SSGG ANALIZĖ

 

Stiprybės Silpnybės
Mokytojų kvalifikacija: dauguma mokytojų įgiję aukštąjį išsilavinimą, atestuoti ir yra savo dalyko specialistai.

Mokykla atvira dialogui, nuomonių išsakymui.

Apsirūpinimas IKT ir mokymo priemonėmis.

Bendrųjų ugdymo planų ir mokyklos ugdymo plano dermė.

Mokyklos strateginis valdymas.

Finansinių išteklių racionalus paskirstymas.

Sėkmingas tolesnis mokinių mokymasis (baigę pagrindinio ugdymo programą, toliau tęsia mokslą gimnazijose arba profesinio ugdymo įstaigose).

 

 

 

Nepakankama ugdomoji veikla mokinių mokymosi motyvacijai kelti: mokomųjų dalykų integracija, įvairesnės mokymo (-si) formos ir aplinka.

Trūksta specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos: nėra specialistų (specialiojo pedagogo, psichologo, logopedo, mokytojo padėjėjo), nepakankamai paruošiamos pritaikytos ir individualizuotos programos.

Menkas informavimas apie profesijas, jų paklausą, tolesnio mokymosi galimybes.

Stokojama bendruomeniškumo, pasididžiavimo savo mokykla.

Tobulintini mokyklos viešieji ryšiai, mokyklos įvaizdis.

Nėra sporto salės, stadione renovuota tik tinklinio -krepšinio aikštelė.

Galimybės Grėsmės
 Įvairinti pamokų turinį, Stiprinti mokinių drausmę, sistemingą vertinimą, pastebėti jų pažangą, nuolat informuoti tėvus apie vaikų mokymąsi, lankomumą, elgesį.

Elektroninio dienyno įdiegimas užtikrins efektyvesnį tėvų informavimą apie mokinių ugdymo (-si) pasiekimus ir lankomumą.

Ištirti mokinių poreikius, pageidavimus ir pagal galimybes įvairinti neformalųjį švietimą.

Skatinti mokytojų gerosios patirties sklaidą, iniciatyvą.

Namų darbų atlikimui daugiau naudotis internetu ir biblioteka.

Sukurti mokinių skatinimo sistemą.

Suaktyvinti PIT-o veiklą.

Mažėjantis mokinių skaičius gali įtakoti mokyklos struktūrinius pertvarkymus.

Nepakankamas mokinių saugumas dėl aplinkos veiksnių (nepakankama tėvų priežiūra, žalingi įpročiai, iškreiptas vertybių suvokimas).

Mokinių tėvų išvykimas į užsienį, vaikai paliekami senelių priežiūrai;

Didėjantis specialiųjų poreikų mokinių skaičius

 

 

 

 

 

 

 1. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA 2014–2019 METAMS

 

Vizija. Mokykla, kurioje kiekvienas mokosi sugyventi, veikti, bendradarbiauti, mokytis, būti.

 

Misija. Teikti priešmokyklinio-ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo kokybiškas paslaugas, kiekvienam besimokančiajam laiduoti pagrindinio išsilavinimo įgijimą. Tenkinti mokyklos mokinių ir kitų bendruomenės narių edukacinius ir kultūrinius poreikius. Ugdyti harmoningą, puoselėjančią tautinę kultūrą, savarankišką asmenybę, gebančią integruotis visuomenėje.

 

Filosofija. „Vienintelis kelias, vedantis į pažinimą, yra veikla” B. Šo

 

Vertybės:

 • drausmė ir atsakomybė už savo veiksmus;

 • sąžiningumas ir pareigingumas;
 • pagarba ir tolerancija šalia esančiam ir mus supančiai gamtai;
 • meilė savo tautos ir krašto kultūrai, papročiams ir tradicijoms.

 

Prioritetai:

Pirmasis.  Mokymo(si) kokybės gerinimas.

Antrasis. Mokyklos kultūros kėlimas.

 

PIRMASIS PRIORITETAS. MOKYMOSI KOKYBĖS GERINIMAS

 

 1.Tikslas. Teikiant kokybiškas ugdymo paslaugas, siekti aukštesnių ugdymo ir mokymosi rezultatų.

 

 Uždaviniai:

1.1.Tobulinti ugdymo organizavimą.

1.2.Gerinti mokymo ir mokymosi kokybę.

1.3.Efektyvinti pagalbą mokiniui.

1.4.Kelti pedagogų kompetenciją ir darbo kokybę.

 

ANTRASIS PRIORITETAS. MOKYKLOS KULTŪROS KĖLIMAS

 

2.Tikslas. Sukurti patrauklią, šiuolaikišką ir estetišką ugdymo ir ugdymosi aplinką, kuri tenkintų mokyklos bendruomenės poreikius; visapusiškai informuoti visuomenę apie mokyklos vykdomą veiklą, išskirtinumą, pasiekimus, kurti palankią nuomonę apie ją.

 

Uždaviniai:

2.1.Gerinti mokyklos etosą.

2.2.Kurti tinkamą aplinką.

2.3.Gerinti mokyklos įvaizdį.

 

6.      STRATEGIJOS REALIZAVIMO PLANAS

 

PIRMASIS PRIORITETAS. MOKYMO(SI) KOKYBĖS GERINIMAS

 

1.Tikslas. Teikiant kokybiškas ugdymo paslaugas, siekti aukštesnių ugdymo ir mokymosi rezultatų.

 

Uždaviniai:

1.1.Tobulinti ugdymo organizavimą

 

Priemonės Laikas Vykdytojai Lėšos Laukiamas rezultatas
Pagal Bendrąsias programas parengti individualias, neformalaus švietimo programas bei ilgalaikius planus. 2014–2019 m. Dalykų mokytojai, metodinė grupė MK lėšos Sukurti ilgalaikiai planai ir programos, padėsiančios išugdyti mokiniams būtinas kompetencijas.
Būrelių vadovai MK lėšos Parengtos neformalaus švietimo programos.
Mokytojai MK lėšos Parengtos individualizuotos programų visiems mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių
Įvairių mokymosi aplinkų naudojimas mokinių motyvacijai stiprinti. 2014–2019 m. Dalykų mokytojai MK  lėšos Stiprins mokinių mokymosi motyvaciją ir skatins domėjimąsi mokomuoju dalyku.
Integruoti mokomuosius dalykus. Išlaikomas mokymosi vientisumas. Didesnis integruotų pamokų skaičius
Naudoti kuo įvairesnes mokymo (-si) formas (projektinis darbas, edukacinė pamoka, pažintinė išvyka ir pan.). Pailgėja mokinių aktyvus darbo laikas pamokose. Atsiskleidžia mokinių individualūs gebėjimai.

 

 1. 2.Gerinti mokinių pasiekimus, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos

 

Patobulinti mokinių vertinimo sistemą. 2014–2019 m. Metodinė grupė MK lėšos Padės tinkamai vertinti mokinių pažangą ir pasiekimus, atsižvelgiant į BP reikalavimus.
Mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo analizavimas metodinėje grupėje. 2014–2019 m. Metodinė grupė MK lėšos Kartą per metus atliekami tyrimai padės mokytojams vykdyti tolimesnį mokinio mokymosi sėkmės planavimą.
PUPP rezultatų lyginamoji analizė su dalykų metiniais mokinių mokymosi pasiekimais. 2014–2019 m. Mokyklos vadovai MK lėšos Mokytojai, lygindami rezultatus, galės išsiaiškinti mokinių žinių spragas ir atsižvelgdami į  tai tobulins savo darbą. Tai padės mokinių rezultatų gerinimui.
Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymas pagal nacionalinius mokinių pasiekimų tyrimus. 2014–2019 m. Mokyklos vadovai MK lėšos Sudarys galimybes palyginti mokyklos mokinių pasiekimų tyrimų rezultatus su respublikos mokinių rezultatais.
Mokinių dalyvavimas ir pasiekimai olimpiadose, konkursuose,  projektuose. 2014–2019 m. Mokyklos vadovai, mokytojai MK lėšos 20 proc. mokinių gilina savo žinias ruošdamiesi atstovavimui mokyklai savivaldybės ir šalies olimpiadose, konkursuose, varžybose. Laimėta prizinių vietų, garsinamas mokyklos vardas.

 

1.3.Efektyvinti pagalbą mokiniui

 

Pagalba planuojant karjerą – profesinis informavimas. 2014–2019 m. PIT-o organizatoriai, klasių auklėtojai MK ir projektinės lėšos Nuosekli PIT-o veikla, profesinis informavimas integruotas į 10 proc. pamokų, kasmet organizuojamos ekskursijos į profesinio rengimo centrus, į įvairias darbo vietas.
Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas padedant vaikams mokytis. 2014–2019 m. Vadovai, mokytojai MK lėšos Pravesta kasmet po 2 bendrus tėvų susirinkimus; išklausyta 10 paskaitų.
Specialiųjų mokymosi poreikų tenkinimas. 2014–2019 m. Mokytojai MK lėšos Sukurtos pagal PPT rekomendacijas individualios programos; Gabieji ir talentingi mokiniai dalyvauja olimpiadose, konkursuose ir pan.

 

1.4.Kelti pedagogų kompetenciją ir darbo kokybę

 

Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo užsiėmimuose (kasmet po 3–5 seminarus). 2014–2019 m. Mokytojai, mokytojų metodinės grupės pirmininkas MK lėšos 100 proc. mokytojų  dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose, kur sužinos dalykines ir metodines naujienas. Pamokos tampa įvairesnės, gerėja mokymosi rezultatai.
Gerosios patirties ir naujų idėjų sklaida mokykloje. 2014–2019 m. Mokytojai MK lėšos Mokytojai įsigyja naują metodinę literatūrą, pasidalina pedagoginėmis-psichologinėmis žiniomis, taiko jas savo darbe.
Bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis, Kazlų Rūdos PPT, švietimo skyriumi. 2014–2019 m. Mokytojai MK ir projektinės lėšos Mokytojai sužino švietimo naujoves, gauna praktinių patarimų.

 

ANTRASIS PRIORITETAS. MOKYKLOS KULTŪROS KĖLIMAS

 

2.Tikslas. Sukurti patrauklią, šiuolaikišką ir estetišką ugdymo ir ugdymosi aplinką, kuri tenkintų mokyklos bendruomenės poreikius; visapusiškai informuoti visuomenę apie mokyklos vykdomą veiklą, išskirtinumą, pasiekimus bei kurti palankią nuomonę apie ją.

 

Uždaviniai:

2.1.Gerinti mokyklos etosą

 

Personalo bendradarbiavimas, sutelktumas ir sutarimas. 2014–2019 m. Vadovai MK lėšos Išauga bendruomeniškumas, grįstas pagarbos, pasitikėjimo, solidarumo santykiais. Kyla pasitenkinimas ir pasididžiavimas savo mokykla.
Bendradarbiavimas su  mokinių tėvais (tėvų informavimas, pedagoginis-psichologinis švietimas, įtraukimas į mokyklos renginius). 2014–2019 m. Vadovai, mokytojai MK lėšos 70 proc. mokinių tėvų aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime. Sprendžiasi užimtumo, prasmingo laiko leidimo klausimai.
Klasių mikroklimato gerinimas. 2014–2019 m. Klasių vadovai, socialinis pedagogas MK lėšos 100 proc. mokinių gera savijauta klasėse. Klasės mikroklimatas palankus mokymuisi.

 

Senųjų tradicijų puoselėjimas ir naujų kūrimas. 2014–2019 m. Vadovai, mokytojai MK ir rėmėjų lėšos Pažymėtos šalies ir mokyklos tradicinės šventės ir įsimintinos dienos. Naujos tradicijos atspindės dabartinį laiką, mokyklos gyvenimo pulsą.
Prevencinė veikla (smurto, patyčių, žalingų įpročių, narkomanijos, AIDS ir kt.). 2014–2019 m. Vaiko gerovės komisija Projektinės lėšos Gerėja drausmė, emocinė savijauta.

 

2.2.Kurti tinkamą aplinką

 

Darbo tvarkos ir taisyklių laikymasis. 2014–2019 m. Vadovai, mokytojai Peržiūrėtos ir papildytos vidaus tvarkos taisyklės. Sukurta skatinimo ir drausminimo sistema.
Sveikos aplinkos, laiduojančios mokinių sveikatą, kūrimas (apšvietimo ir šildymo sistemos renovacija, einamasis remontas). 2014–2019 m. Direktorius, ūkvedys Aplinkos lėšos Apšvietimas, temperatūra mokykloje atitinka higienines normas. Jaukesnė aplinka, geresnės darbo sąlygos.
Mokyklos interjero tobulinimas 2014–2019 m. Vadovai, mokytojai Aplinkos lėšos Sutvarkyta biblioteka, atnaujinti stendai.
Mokyklos išorės erdvių sutvarkymas. 2014–2019 m. Direktorius, ūkvedys Renovuotas stadionas, sutvarkyti takeliai, želdiniai.
Tolesnis mokyklos ugdymo bazės modernizavimas. 2014–2019 m. Vadovai, mokytojai MK lėšos Kasmet sudaromas ir įvykdomas MTB turtinimo ir modernizavimo planas.

 

 1. 3.Gerinti mokyklos įvaizdį

 

Mokyklos internetinės svetainės, elektroninio dienyno efektyvus naudojimas. 2014–2019 m. Vadovai, mokytojai MK lėšos Sukurta ir veikia efektyvi informavimo sistema. Mokyklos, jos veiklos pristatymas vyksta per nuolatinį svetainės pildymą nauja informacija. Elektroninis dienynas padės greitai ir efektyviai informuoti mokinius ir jų tėvus apie mokymosi procesą, mokymosi rezultatus.
Mokyklos viešinimas žiniasklaidoje. 2014–2019 m. Vadovai, mokytojai Rėmėjų lėšos Visapusis teigiamą nuomonę formuojantis mokyklos pristatymas.
Mokyklos ryšių stiprinimas su kitomis mokyklomis. 2014–2019 m. Vadovai Projektinės ir rėmėjų lėšos Pasirašytos sutartys, vykdomi bendri projektai, renginiai.
Aktyvus dalyvavimas Jankų kaimo kultūriniam gyvenime. 2014–2019 m. Vadovai, mokytojai Projektinės ir rėmėjų lėšos Bendros veiklos rezultatai. Visapusis teigiamą nuomonę formuojantis mokyklos pristatymas.
Lankstinukų, bukletų, plakatų, brošiūrų leidyba. 2014–2019 m. Vadovai, mokytojai Projektinės ir rėmėjų lėšos Išleisti informaciniai leidiniai apie mokyklą (vienas leidinys per mokslo metus), sukurtas mokyklos logotipas.

 

 

 1. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

6.1.Jankų pagrindinė mokykla strateginiam planui 2014–2019 metams įgyvendinti rengia metines veiklos programas, pagal jų įgyvendinimo lygį koreguoja strateginį planą.

6.2.Strateginio mokyklos plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais: mokyklos, savivaldybės, respublikos.

6.3.Mokyklos vadovai vieną kartą per metus mokyklos strateginio plano vykdymą pristato mokyklos tarybai. Tokiu būdu bendruomenė turės galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir numatyta veikla.

6.4.Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai  ugdymui sistemingai analizuoja, vertina strateginio plano įgyvendinimą.

6.5.Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita rengiama 2018-ųjų metų gruodžio mėnesį.

 

 

_________________________________________

 

 

PRITARTA                                                                                           PRITARTA

Kazlų Rūdos savivaldybės                                                                    Kazlų Rūdos savivaldybės

Jankų pagrindinės mokyklos                                                                 administracijos direktoriaus

tarybos 2014 m. sausio 21 d.                                                                 2014 m. gegužės 16 d.

nutarimu Nr. 1-1                                                                                    įsakymu Nr. AT-313

 

 

 

Pasidalink įrašu socialiniuose tinklapiuose :