Teisinė informacija

Teisinė informacija

 

 

TEISĖS AKTAI,

REGLAMENTUOJANTYS MOKYKLOS VEIKLĄ BEI UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMĄ

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/TAIS_458774

 Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382

 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd

 Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.310753DF1036/aUJPWxePJF

 

Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D9FEEA7BE2D6

 Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijos

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1da317500f9911e79800e8266c1e5d1b

 Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E919C2F0AC33/UnTrIMubGP

 

Bendrieji  ugdymo planai

 https://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_planai_1

SPECIALUSIS UGDYMAS

 Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE3AFE320A27

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b8a552a02fc311e78397ae072f58c508

KITI DOKUMENTAI

Priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/eb26fe707bd211e89188e16a6495e98c