Tikslai ir uždaviniai

Tikslai ir uždaviniai

           1. Stiprinti ugdymo (si) kokybę atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius bei gebėjimus:.

1.1. Ugdyti mokinį, kaip aktyvų pamokos dalyvį, gebantį įsivertinti ir planuoti savo mokymosi pažangą;

1.2. Tobulinti mokinių pažangos vertinimą ir įsivertinimą;

1.3. Tobulinti pagalbą mokiniui;

1.4. Skatinti mokytojo atsakomybę už mokyklos pažangos rezultatus.

           2.  Gerinti emocinę mokyklos aplinką:

  • Užtikrinti mokinių saugumą;

  • Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;

  • Stiprinti mokinių kultūrą, pasididžiavimo savo mokykla jausmą;

  • Plėtoti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą;

  • Kurti jaukią ir estetišką mokyklos aplinką.