Veiklos sritys

Veiklos sritys

MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS – ŠVIETIMAS, kodas 85.

Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

Kitos veiklos rūšys:

ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

pradinis ugdymas, kodas 85.20;

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas,  kodas 68.20;

Mokyklos veiklos tikslas

plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,

bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

Mokyklos veiklos uždaviniai:

1.teikti ugdytiniams ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, mokiniams kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą;

2.tenkinti ugdytinių, mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

3.teikti ugdytiniams ir mokiniams reikiamą pagalbą;

4.užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką.