Viešųjų pirkimų taisyklės

Viešųjų pirkimų taisyklės

 

PATVIRTINTA

Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31     d. įsakymu Nr. V- 100

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinės mokyklos (toliau mokykla) mažos vertės pirkimų (toliau – pirkimai) organizavimo ir vykdymo tvarką, apimančią mokyklos poreikių nustatymą, pirkimų planavimą, pasirengimą pirkimams, jų vykdymą, pirkimo sutarties sudarymą ir įgyvendinimą.
 2. Mokykla, organizuodama ir vykdydama pirkimus, turi užtikrinti racionalų biudžeto ir kitų lėšų naudojimą, pagrindinių viešųjų pirkimų principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų laikymąsi.
 3. Mokykla, planuodama ir vykdydama pirkimus, įgyvendindama pirkimo sutartis, vadovaujasi Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta mažos vertės pirkimų tvarka (toliau – VPT nustatyta tvarka), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, šiuo Aprašu ir kitais mokyklos priimtais teisės aktais.
 4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Pirkimų organizatorius – mokyklos direktoriaus paskirtas darbuotojas, kuris mokyklos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai prekių ar paslaugų numatomo pirkimo vertė yra mažesnė nei 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (be PVM), o darbų numatomo pirkimo vertė yra mažesnė nei 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) (be PVM).

4.2. Mažos vertės pirkimo pažyma – mokyklos nustatytos formos dokumentas (popieriuje), nustatytais mažos vertės pirkimo atvejais pildomas pirkimo organizatoriaus ar Komisijos ir pagrindžiantis jo priimtų sprendimų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.

4.3. Pirkimų planas – mokyklos parengtas ir patvirtintas einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sąrašas.

4.4. Pirkimų suvestinė – mokyklos parengta informacija apie visus biudžetiniais metais planuojamus vykdyti pirkimus. Ši suvestinė turi būti paskelbta kiekvienais metais ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o patikslinus planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planą – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

4.5. Pirkimų žurnalas – mokyklos nustatytos formos dokumentas (popieriuje ar skaitmeninėje laikmenoje), skirtas registruoti mokyklos atliktus pirkimus. Pirkimas gali būti neregistruojamas pirkimų žurnale, jeigu vykdomas mažos vertės pirkimas apklausos būdu, o pirkimo suma neviršija 29 Eur (be PVM).

4.6. Paraiška – mokyklos nustatytos formos dokumentas (popieriuje), skirtas suderinimui dėl numatomų pirkimų su vyriausiuoju buhalteriu ir direktoriumi

4.7. Rinkos tyrimas – kokybinės ir kiekybinės informacijos apie realią bei potencialią prekių, paslaugų ir darbų pasiūlą (tiekėjus, įskaitant ir rinkoje veikiančias Viešųjų pirkimų įstatymo 23 ir 24 straipsniuose nurodytas įstaigas ir įmones, jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, užimamą rinkos dalį, kainas ir pan.) rinkimas, analizė pagal kurias priimami sprendimai dėl pirkimų vykdymo.

 1. Kitos Apraše vartojamos sąvokos yra nustatytos Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.
 2. Pasikeitus Apraše nurodytiems teisės aktams ir rekomendacinio pobūdžio dokumentams, taikomos aktualių jų redakcijų nuostatos.

 

II SKYRIUS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

 1. Direktoriaus paskirtas asmuo, atsakingas už viešųjų pirkimų planavimą, kartu su už finansų apskaitą atsakingu specialistu įvertindamas biudžeto ir kitomis lėšomis numatytų vykdyti mokyklos viešųjų pirkimų poreikį ir finansines sutartinių įsipareigojimų vykdymo galimybes, šių duomenų pagrindu parengia metinio mokyklos viešųjų pirkimų plano projektą ir teikia jį tvirtinti direktoriui. Šis planas turi būti parengtas ir paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) iki kalendorinių metų kovo 15 d., o patikslinus planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais pirkimų planą – nevėliau kaip per 5 darbo dienas.
 2. Viešuosius pirkimus organizuoja ir vykdo:

8.2. Direktoriaus įsakymu paskirti organizatoriai, kurie atlieka mažos vertės pirkimus, kai prekių ar paslaugų numatomo pirkimo vertė yra mažesnė nei 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) (be PVM), o darbų numatomo pirkimo vertė yra mažesnė nei 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) (be PVM).

8.3. Direktoriaus įsakymu paskirta nuolat veikianti viešųjų pirkimų komisija ir dirbdama pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo reglamentą, atlieka mažos vertės pirkimus, kai prekių ar paslaugų numatomo pirkimo vertė yra didesnė nei 15 000 (penkiolika tūkstančių eurų( (be PVM), o darbų numatomo pirkimo vertė yra didesnė nei 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų( (be PVM).

8.4. Direktorius ar jo įgaliotas asmuo gali pavesti pirkimą vykdyti viešųjų pirkimų komisijai, neatsižvelgdamas į Aprašo 8.2. ar 8.3. papunkčiuose nurodytas pirkimų vertes.

 

III SKYRIUS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INICIAVIMAS IR PASIRENGIMAS JUOS VYKDYTI

 

 1. Mokykla, rengdamasi pirkimui ir (ar) norėdama iš anksto pranešti tiekėjams apie pirkimo planus ir reikalavimus, gali prašyti rinkos ekspertų, taip pat nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultacijas ir jas gauti (Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnis), taip pat gali iš anksto CVP IS paskelbti pirkimų techninių specifikacijų projektus pagal Informacijos viešinimo CVP IS tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo

patvirtinimo“, nuostatas.

 1. Kiekvienas pirkimų organizatorius ar darbuotojas iki einamųjų metų gruodžio 10 d. pateikia informaciją dėl prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų įtraukimo į mokyklos viešųjų pirkimų planą, taip pat – kitą reikiamą informaciją pirkimams vykdyti.
 2. Pirkimo, kuris įtrauktas į mokyklos viešųjų pirkimų planą, procedūroms pradėti:

11.1. pirkimo organizatorius užpildo prašymą (1 priedas) prekių, paslaugų pirkimui ir atlikimui ir pateikia vyriausiajam buhalteriui, kuris suderinęs pirkimo sumą pateikia direktoriui. Perkant prekes, paslaugas, darbus iki 300 eurų (su PVM) galima prašymo nepildyti, sutarti žodžiu.

 1. Kai pirkimą atlieka direktoriaus įsakymu paskirta viešųjų pirkimų komisija, prašymas nepildomas. Komisija užpildo tiekėjų apklausos pažymą (2 priedas).
 2. Pirkimo organizatoriaus funkcijos:

13.1. atlikti rinkos tyrimą dėl potencialių tiekėjų ir pirkimo vertės nustatymo (išskyrus ypatingos skubos pirkimus ar kitais perkančiosios organizacijos teisės aktuose nustatytais atvejais);

13.2. pasirinkti pirkimo būdą, pirkimą vykdyti vadovaujantis VPT nustatyta tvarka ir šiuo Aprašu;

 

13.3. rengti pirkimo objekto techninę specifikaciją (jei nesudaryta teisės aktų nustatyta tvarka komisija techninei specifikacijai parengti), vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu bei VPT

rekomendacijomis.

13.4. parengti pirkimo sutarties projektą ir jį suderinti su direktoriumi ir vyriausiuoju buhalteriu;

13.5. užpildyti prašymo formą (1 priedas), iki 300 eurų (su PVM) galima prašymo nepildyti, sutarti žodžiu;

13.6. užpildyti mažos vertės pirkimo pažymą (2 priedas). Perkant prekes ar paslaugas iki 3 000 eurų (su PVM) mažos vertės pirkimo pažyma nepildoma, pildoma tik viešųjų pirkimų žurnalas (3 priedas);

13.7. rengti atsakymus į tiekėjų paklausimus apie pirkimo objektų technines specifikacijas;

13.8 teikti Komisijai ar kitam pirkimų organizatoriui visą reikiamą informaciją pirkimo dokumentams parengti ir pirkimo procedūroms atlikti;

13.9. koordinuoti (organizuoti) mokyklos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų jos įsipareigojimų vykdymą ir prižiūrėti, kad iki nustatytų terminų būtų pristatytos sutartyse numatytos prekės ir (ar) suteiktos paslaugos, ir (ar) atlikti darbai, taip pat įvertinti pirkimo sutartyse numatytų kiekio, kokybės ir kitų reikalavimų laikymąsi;

13.10. inicijuoti siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo sutartyse numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo;

13.11. atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su pirkimo procedūromis, jei jie neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams.

 1. Komisijų nariai, pirkimo organizatoriai, ekspertai direktoriaus paskirti pirkimams vykdyti, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (4 priedas) ir nešališkumo deklaraciją ( 5 priedas), patvirtintą VPT direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1S-93.
 2. Mokykla gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija) vykdyti pirkimo procedūras. Tokiu atveju įgaliotajai organizacijai nustatomos užduotys ir suteikiami visi įgaliojimai toms užduotims vykdyti.

 

IV SKYRIUS

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS IR VYKDYMAS

 

 1. Komisija, pirkimo organizatorius pirkimo sutartis rengia vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nuostatomis.
 2. Parengusi pirkimo sutarties projektą, Komisija ar pirkimo organizatorius suderina jį su vyriausiuoju buhalteriu ir direktoriumi.
 3. Pirkimo organizatorius nuolat stebi, ar laikomasi pirkimo sutarčių galiojimo terminų ir kas mėnesį teikia informaciją direktoriui apie sutarties vykdymo eigą ir naujo pirkimo tikslingumą.
 4. Visais atvejais, kai vykdant sudarytą pirkimo sutartį prireikia keisti tam tikras pirkimo sutartyje nustatytas sąlygas, pirkimo organizatorius inicijuoja pirkimo sutarties pakeitimą, priskiriamą pirkimo sutarties (sutartinių įsipareigojimų) vykdymo koordinavimui (organizavimui). Inicijuodamas sutarties pakeitimą, pirkimo organizatorius nustato, ar:

19.1. pirkimo sutarties sąlygų keitimo galimybė buvo numatyta pirkimo sutartyje;

19.2. nebus pažeisti pagrindiniai pirkimų principai ir tikslai pakeitus pirkimo sutarties sąlygas.

 1. Jeigu pirkimo sutartyje nenumatyta galimybė ją pratęsti, o prekių tiekimas, paslaugų teikimas ar darbų atlikimas yra būtinas mokyklos funkcijoms vykdyti, pirkimų organizatorius privalo numatyti jų pirkimą einamaisiais ar ateinančiais biudžetiniais metais Apraše nustatyta tvarka.
 2. Jeigu pirkimo sutartyje numatyta galimybė ją pratęsti, pirkimų organizatorius, atsižvelgdamas į pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų laikymąsi ir atlikęs tyrimą pirkimo sutarties objekto rinkos kainai nustatyti, įvertina pirkimo sutarties pratęsimo tikslingumą.
 3. Jei nustatoma, kad tikslinga pratęsti galiojančią pirkimo sutartį, pirkimų organizatorius parengia susitarimo dėl pirkimo sutarties pratęsimo projektą ir suderina jį direktoriumi ir vyriausiuoju buhalteriu.
 4. Direktorius, priėmęs sprendimą pratęsti pirkimo sutartį, pasirašo susitarimą dėl pirkimo sutarties pratęsimo.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Laimėjusių pirkimo dalyvių pasiūlymai, sudarytos pirkimo sutartys ir jų pakeitimai, taip pat pirkimo sutarties neįvykdžiusių ar netinkamai ją įvykdžiusių tiekėjų (tiekėjų grupės atveju – visų grupės narių) ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnio 5 dalį (jeigu pažeidimas buvo padarytas dėl tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti), sąrašai skelbiami CVP IS, vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu VPT direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 2. Visos ataskaitos rengiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnio nuostatomis ir pagal VPT patvirtintas tipines formas bei reikalavimus.
 3. Visi su pirkimų organizavimu, vykdymu ir vidaus kontrole susiję dokumentai saugomi kartu su pirkimų procedūrų dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnyje nustatyta tvarka.
 4. Už viešuosius pirkimus atsako ir vidaus kontrolę vykdo direktorius.

 

 

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAV. JANKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

 

 

PIRKIMO PARAIŠKA–UŽDUOTIS

 

___________Nr._________

(data)

 

 

 

Pirkimo objekto pavadinimas  
Pirkimo objekto kodas (kategorija)  
Prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtys  
Planuojama maksimali sutarties vertė Eur be PVM  
Prekių pristatymo ar darbų, paslaugų atlikimo vieta  
Prekių pristatymo ar paslaugų bei darbų atlikimo terminas  

 

 

 

 

 

 

Paraišką įteikiau:

Pirkimų organizatorius                 ________________                            ______________________

parašas                                              Vardas, pavardė

 

 

Suderinta:

Vyresnysis buhalteris                        _______________                            ______________________

parašas                                               Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

KAZLŲ RŪDOS SAV. JANKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

 

TVIRTINU

Mokyklos direktorius

____________________             (parašas)

___________________

(data)

 

TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA

 

20    m. ___________d. Nr.___

 

1. Pirkimo objekto ar jo dalies pavadinimas ir trumpas aprašymas:
2. Pirkimą organizuoja  

 

 

 

3. Tiekėjų apklausos būdas Žodžiu  / Raštu
4. Duomenys apie apklaustą tiekėją 4.1. Pavadinimas      
  4.2. Adresas, telefonas ar kt.      
 

 

 

4.3. Pasiūlymą pa-teikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė      
5. Pasiūlymo pateikimo data      
6. Pasiūlymų priėmimo terminas  
7. Pasiūlytų prekių, paslaugų ar darbų bendra pasiūlymo kaina:  
7.1. Kaina Eur be PVM      
7.2. Kaina Eur su PVM      
8. Tinkamiausiu pripažinto tiekėjo (rangovo) pavadinimas  
9. Jeigu įvertinti mažiau nei 3 tiekėjų siūlymai, to priežastys  
             

Pastabos:

 

     
Pirkimų organizavo _______________

 

(parašas)

 _______________________

 

(Vardas, pavardė)

 

 

 

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAV. JANKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

 

____________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

Jankai

 

Būdamas ___________________________________________________________________ ,                       (viešajame pirkime ar pirkime atliekamų pareigų pavadinimas)

pasižadu:

 1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas pareigas (užduotis).
 2. Nedelsdamas raštu pranešti perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) vadovui ar jo įgaliotajam atstovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą, paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

2.1. pirkimo procedūrose kaip tiekėjas dalyvauja asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2.  aš arba asmuo, susijęs su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais:

2.2.1. esu (yra) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys;

2.2.2. turiu(-i) pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame;

2.2.3. gaunu(-a) iš pirkimo procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų;

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų.

 1. Man išaiškinta, kad:

3.1. asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, vaikaičiai, broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai;

3.2. pirkimo vykdytojui gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į intereso konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo, pirkimo vykdytojo vadovas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimą su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka mano su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą. Pirkimo vykdytojas, nustatęs, kad patekau į interesų konflikto situaciją, pašalina mane iš su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo proceso ar jo stebėjimo. Jei nustatoma, kad į interesų konflikto situaciją patekau atlikdamas stebėtojo funkcijas, pirkimo vykdytojas apie mano atžvilgiu priimtą sprendimą informuoja instituciją ar įstaigą, įgaliojusią mane stebėtojo teisėmis dalyvauti viešojo pirkimo komisijos posėdžiuose.

 

____________________                             ____________________                _____________                     ____

(Pareigos)                                                     (parašas)                                     (Vardas, pavardė)

 

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAV. JANKŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

 

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė, pareigos)

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20__ m.________________ d.

Jankai

 

Būdamas ______________________________________,

(pareigų pavadinimas)

 1. Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti visą su pirkimu susijusią informaciją, kuri man taps žinoma, atliekant _____________________ pareigas;                                                                                          (pareigų pavadinimas)

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.

 1. Man žinoma, kad su pirkimu susijusią informaciją, kurią Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos numato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims, galėsiu teikti tik įpareigotas pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.
 2. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

3.1. informacija, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas, ir jos atskleidimas nėra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

3.2. visa su pirkimu susijusi informacija ir dokumentai, kuriuos Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nuostatos nenumato teikti pirkimo procedūrose dalyvaujančioms arba nedalyvaujančioms šalims;

3.3. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

 1. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti perkančiajai organizacijai ir tiekėjams padarytus nuostolius.

 

 

___________________                                         ____________________

(parašas)                                                                                           (vardas ir pavardė)